4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 8.
Telefon/Fax: +36 42 310 310 | Mobil: +36 30 96 86 526
Badak Audit

Adókedvezmények

I. Társasági adó esetén

1.) Adott éven felmerült K+F költségek adóalap csökkentő tételek

Az adólap kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha az alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés K+F költségei nem a következő adózóktól

  • Belföldi illetőségű adózótól
  • Külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől
  • Egyéni vállalkozótól származnak.

Az adóalap kedvezmény igénybe vehető:

a.) A felmerülés adóévében
b.) Választhatóan kísérleti fejlesztés esetén:

  • a felmerülés adóévében, ha a kísérleti fejlesztést költségként elszámolták
  • Azon adóévekben amelyben a kísérleti fejlesztés aktivált értékére értékcsökkenést számolnak el. Az igénybe vett adóalap kedvezmény nem lehet több mint az adott adóévben a kísérleti fejlesztésre elszámolt értékcsökkenés összege.

Az adózó nem csökkentheti adózás előtti eredményét a K+F költségekből azzal a résszel , amelyre támogatást vagy juttatást igényelt, vagy az adóévben erre a célra kapott támogatás, juttatás összegével. Fontos kiemelni, hogy az adott évben megkapott támogatásról van szó.

2.) K+F kedvezmény különleges esete:

Ha az adózó írásban kötött szerződés alapján közösen végez alapkutatást, alkalmazott kutatást vagy kísérleti fejlesztést a következő intézményekkel:

  • Felsőoktatási intézmények
  • Magyar Tudományos Akadémia
  • Központi költségvetési szervként működő kutatóintézet
  • Az előzőek által alapított kutatóintézet, kutatóhely
  • Az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államnak a megfelelő szervezeteivel

Az ezen intézmények által elvégzett szolgáltatás költségeinek háromszorosával, maximum 50 millió Ft-al csökkentheti az adózós előtti eredményét.

A kedvezmény igénybevételének további feltételei:

  • Az adóalap csökkentés miatt meg nem fizetett adó de minimis támogatásnak minősül.
  • A szolgáltatást nyújtó intézmény a szolgáltatást nyújtó a megrendelőnek nyilatkozik arról, hogy a szolgáltatást nem belföldi illetőségű adózótól, külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől vagy a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozótól megrendelt kutatási és kísérleti fejlesztési szolgáltatás igénybevételével teljesítette.

3.) Kapcsolt vállalkozások által igénybe vehető K+F kedvezmények.

Kapcsolt vállalkozások között megosztható a K+F költségekre igénybe vehető adóalap kedvezmény –azaz olyan társaság is igénybe veheti a kedvezményt, amely maga nem végez K+F tevékenységet, de egy másik kapcsolt vállalkozás végzi – a következő feltételekkel:

  • Ha az igénybevevő adózó rendelkezik az adóbevallás benyújtásáig a kapcsolt vállalkozása írásos nyilatkozatával, amely tartalmazza a kapcsolt vállalkozás adóévi saját tevékenységi körében végzett kutatás-fejlesztési tevékenysége közvetlen költségének összegét, valamint az összegre tekintettel az adózó által érvényesíthető összeget.
  • A kapcsolt vállalkozás által adott nyilatkozatban meghatározott összegek nem haladhatják meg a nyilatkozat kiállítója által K+F költségek címén érvényesíthető összeget. A nyilatkozatban foglaltak teljesüléséért az adózó és kapcsolt vállalkozása egyetemlegesen felel. A nyilatkozatban szereplő adatokról a nyilatkozat kiállítója, valamint a kedvezményezett a társasági adóbevallásban adatszolgáltatásra kötelezett.
  • A kedvezmény igénybe vevője esetében is vizsgálni kell, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költsége az adózó vállalkozási, bevételszerző tevékenységéhez kapcsolódik-e. Ha nem kapcsolódik, nem vehető igénybe.
  •  A kapcsolt felek között megosztott K+F adóalap kedvezmény nem alkalmazható a de minimis támogatásnak minősülő kedvezményre.

II. Bérhez kötődő adókedvezmény

1.) Tudományos fokozat adókedvezménye

2013.01.01.-től gazdasági társaság kutatóhelyen kutatóként foglalkoztatott munkavállaló amelyet munkaviszonyban – doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő – esetén a vállalkozásként működő kutatóhelynek minősülő – kifizető, az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe.

Az adókedvezmény összegét a kifizető havonta, az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként állapítja meg. A részkedvezmény egyenlő a foglalkoztatott természetes személyt (munkavállalót) az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér, de legfeljebb 500 ezer forint 27 százalékával.

Ha a kifizető a foglalkoztatottat az adó megállapítási időszak egy részében nem, vagy nem kizárólag a kutatásnak megfelelő munkakörben foglalkoztatta, a munkaviszony alapján ezen adó megállapítási időszakra vonatkozóan részkedvezményt nem érvényesíthet.

  • kutatóhely: alap-, illetve főtevékenységként vagy ahhoz kapcsolódóan kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató szervezet, szervezeti egység vagy egyéni vállalkozó;
  • kutató, fejlesztő: az a természetes személy, aki új ismeret, szellemi alkotás, termék, szolgáltatás, eljárás, módszer, rendszer létrehozásával vagy fejlesztésével, valamint az ezt célzó projektek megvalósításának irányításával foglalkozik

2.) Szocho csökkentés K+F projekt után

Az a vállalkozás, amely kutatóhelynek minősülő szervezetben saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenységet végez, a K+F-re fordított bérköltséget terhelő szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt vehet igénybe.

A bérköltséget a szocho csökkentésre felhasználni abban az esetben lehet, ha erre az összegre társasági és iparűzési adóalap kedvezményt már nem vesz igénybe a vállalkozás.

A kedvezmény mértéke az adott hónapban K+F tevékenység közvetlen költsége után elszámolt bérköltség után fizetendő szociális hozzájárulási adó 50%-a. Ha változik a szochó összege, változik az igénybe vehető kedvezmény mértéke is.

III. Iparűzési adóalap kedvezmény

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve
az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.